Tomke Winterboek

1. Sinte Marten
2. Tuffe, tuffe, toet! (nije ferzje)
3. Myn skoech
4. Op myn kontsje (nije ferzje)
5. Op it dak
6. De sniepop
7. Toe mar hoppe
8. Kearskes oan
9. Krystkaartsjes
10. Beam fersiere
11. De pyk sit bryk
12. Krânskes
13. Ride
14. Appelflappen
15. Fjoerwurk