Tomke Winterboek

1. Sinte Marten
2. Myn skoech
3. Op it dak
4. De sniepop
5. Toe mar hoppe
6. Kearskes oan
7. Krystkaartsjes
8. Beam fersiere
9. De pyk sit bryk
10. Krânskes
11. Ride
12. Appelflappen
13. Fjoerwurk