Tomke Jierboek

1. Ferklaaie
2. Einepykjes
3. Aaien mei stipkes
4. Jierdei
5. Keningsfeest
6. Memmedei
7. Trekkerride
8. Nei de boarterstún
9. Yn 'e draaimole
10. Fakânsje
11. Yn it swimbad
12. IIsko
13. Ferdwaald
14. In nije jas
15. Keunstkes
16. Bledsjes
17. Boeken
18. Lampionnefeest
19. Hagelslach
20. Kadootsjes
21. Reedride
22. Koekjes bakke
23. Knal boem knetter
24. Sniepop
25. Ha die Tomke