Tomke foarstellings

1. Tomke mantsje altyd blier
2. Witsto wat in pake kin
3. Op 'e autoped
4. Ik bin in suster
5. Dit bin ik
6. Beare earkes
7. Jierdei
8. Klap de hantsjes klap klap klap
9. Dit kin ik
10. Bouwe
11. Tinte
12. Sinnebril
13. Hantsjes yn 'e hichte
14. Glydzje
15. Is der brân?
16. Kleureferske