Retteketet Tsjyng Boem - diel 2

1. Retteketet Tsjyng Boem
2. It sirkus
3. Rommeldebom
4. Lytse Feike Jan
5. Lytse Pier fan Poppenwier
6. Poppekast
7. Mearkelân
8. De brânwar
9. De molkboer
10. De grienteman
11. De patatbakker
12. De plysjeman
13. Dokterke boartsje
14. Pechfûgeltsje
15. Waarman Pyt
16. Snieman yn 'e finne
17. Knillis by de kapper
18. Hjerst
19. Reedridersdûns
20. Boekje lêze
21. Fertriet
22. Ferklaaiersliet
23. Itensierdersliet
24. Oer de kop flein
25. Bang wêze
26. Op myn fytske
27. Nei Afrika
28. Beltsjes yn 'e earen
29. De bistebus
30. Twa lytse finsterkes
31. Noazelietsje
32. Ferwerijkes
33. Skûtsjeskipper
34. Piter patat
35. De trein fan Piter Hein