In dei mei Tomke

1. Nei it húske
2. Waskje en hierkjimme
3. Oanklaaie (opsisferske)
4. Lekker ite
5. Myn hûn
6. Kikkertsswing
7. Picknicke (opsisferske)
8. Strjitmuzikanten
9. Fruit
10. Gimmestykje
11. Pankoeken
12. Toskjes poetse
13. Lekker sliepe