Ikke

1. Net ferjitte
2. Allegeare klean
3. Nei de sinne
4. Yn 'e bistetún
5. Ferkear
6. Ite en groeie
7. Froeger
8. Op fakânsje
9. Spultsjes
10. Waar
11. Smikkelsmak
12. Hûndert hoekjes
13. Siik
14. Hûnestront
15. Dingen op in dei