Foar alles in ferske

1. Fiif teantsjes
2. Grutter wurde
3. Fleantúch en trein
4. Bearke Bearke
5. It lampke op myn keammerke
6. Keunstkes
7. Lekker ite - fruit
8. Nei bûten
9. Lykas dy
10. Opromje
11. Taa tuu taa tuu
12. Jierdei
13. Fiif teantsjes ynstr.
14. Grutter wurde ynstr.
15. Fleantúch en trein ynstr.
16. Bearke, bearke ynstr.
17. It lampke op myn keammerke ynstr.
18. Keunstkes ynstr.
19. Lekker ite ynstr.
20. Nei bûten ynstr.
21. Lykas dy ynstr.
22. Opromje ynstr.
23. Taa tuu taa tuu ynstr.
24. Jierdei ynstr.