Ferskes Doch mear mei Tomke

1. Dit kin ik
2. Witsto wat in pake kin
3. Oaljefantsje yn 'e bosk
4. Memmedei / heitedei
5. In poppe
6. Yn bad
7. Jierdeiferske
8. Suze Nane Poppe
9. Ferkear
10. Sjolle sjauffeur
11. Heks fan multipleks
12. Sabeare ite
13. Besite
14. Nei de merk
15. Krûpke
16. Weikrûpe
17. Fiskje yn it wetter
18. In húskeslak
19. Lyts mûske
20. Ledikantsje
21. Dit bin ik
22. Ik bin in suster
23. Toskepoetse
24. Ferkâlden oaljefant
25. Hantsjes yn 'e hichte
26. Ferkâlden
27. Skuonnelietsje
28. Nije klean
29. Oanklaaie
30. Ferklaaiersliet
31. Sokken
32. De einekoer
33. Bûten boartsje
34. Moai waar
35. Fakânsje
36. Yn 'e tobbe
37. Rein
38. De wyn yn 'e beammen
39. Stek de stikelbaarch
40. Kribelpoatsjes
41. De spin
42. Sint Marten
43. Sinte Marten
44. De sniepop
45. Waarman Pyt
46. Beam fersiere
47. Toe mar hoppe
48. Appeltsje, appeltsje
49. Wa bisto?
50. Klik klak kamera
51. Ien twa trije
52. Jas oan
53. 'Mama mama' seit de pop
54. Blomkes foar beppe
55. Ik wurd te âld
56. Op 'e fyts
57. Griene appel
58. Grien grien gerske
59. Iterslietsje
60. Grutte blokken, lytse blokken
61. Us húske
62. Fûgels wenje yn in nêst
63. Nei de toskedokter
64. Hee clown
65. Bril
66. Blomkes
67. Op de bistebuorkerij
68. Lytse Wytske
69. Yn twa hantsjes
70. De sinne
71. Mei fakânsje
72. In tinte
73. Glydzje
74. Antsje hat in kâlde noas
75. De Blokmies
76. Snieflokjes dûnsje yn 'e loft
77. Krystklokje klingelingeling
78. Oerstekke
79. Lekker sliepe
80. Op 'e autopet
81. Beare earkes
82. Jierdei
83. Klap de hantsjes
84. Bouwe
85. Tinte
86. Sinnebril
87. Glydzje (Tomke foarstellings)
88. Is der brân?
89. Koekjes bakke
90. Bledsjes