Deuntsjes foar dy, diel 2

1. Jierdeiferske
2. Memmedei-Heitedei
3. Slingers
4. Nachtsje sliepe
5. Ik kin hast net wachtsje
6. Gjin pet mar it miter
7. Sjippeglêd
8. De belslide
9. Ik bin skilder
10. Spaghetty
11. Elke dei jirpels
12. Leppeltsjebrij
13. Besite
14. Krûpke
15. Nei de merk
16. Piter syn fiter
17. Oanklaaie
18. Sokken
19. Moadeshow
20. Ferklaaie
21. Skuonnelietsje
22. Hierwaskje
23. Yn 'e tobbe
24. Nei de kapper
25. By de dokter
26. By de skoaldokter
27. Snút snút snotter
28. Ferkâlden
29. Hatsy
30. By de toskedokter
31. Toskepoetse
32. Wibeltosk
33. As ik grut bin
34. Te lyts
35. Prate
36. In tomme is gjin tean
37. Protters telle
38. Fjouwer âlde wyfkes
39. Nei skoalle
40. Ik kin al lêze
41. Yn 'e poppekast
42. In boekewjirm
43. De boekebus
44. Sjochst it boerd
45. Goed yn it ferkear
46. Sirkus
47. Rare lûden
48. In geheim
49. Heks fan multipleks
50. Fakânsje
51. Koetbai