De Bisteboel fan Omke Roel

1. Kninedûns
2. Tillefoan foar Moltsje Mol
3. Bijke
4. Hintsje Kokkelintsje
5. Kweklietsje
6. Efter de pleats
7. Miggefangersliet
8. De Wiggel-waggel-wibel-bear
9. Tys Tekkel
10. Ealjebij
11. De protter op ús dak
12. Mûzedûns
13. De bisteboel fan Omke Roel
14. Stek de stikelbaarch
15. Sweltsjes
16. De bisteboel fan Omke Roel
17. Ingeltsje pingeltsje
18. Flinterke fleugelstip
19. Fiskje yn it wetter
20. Us kanary
21. Kees Kikkert
22. Lietsje foar in pronkpau
23. Slak
24. Bistemuzykkorps