Ferhaaltsjes

'Lekker spatterje!'
'Thús by Tomke'
'Tiid foar Tomke!'
'Ien, twa, los!'
Nei de bisten
Tomke en it kado
Tomke nei de kapper
Nei it húske

Mear Fryske boekjes foar pjutten?

Op de websjop fan de Afûk fynsto in oersjoch fan alle Fryske boekjes dy't geskikt binne foar 0-4 jier.
Nei de Afûk websjop