Tomke yn de Lês-mar-foar-wiken

Fan 11 o/m 29 septimber binne de Lês-mar-foar-wiken! Yn dy perioade wurdt wer oeral yn Fryslân foarlêzen. Oan de pjutten út it nije Tomke-boekje! Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs, dat dit jier as tema ‘wetter’ hat. De Lês-mar-foar-wiken wurde organisearre troch de Tomke-wurkgroep en de Keimpe-wurkgroep (Fers, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân en Afûk).

Sjoch foar mear ynformaasje op www.lesmarfoar.frl.

In nij Tomke-temaboekje: Lekker spatterje!

It nije Tomke-boekje hjit: ‘Lekker spatterje!’. Berber Spliethoff, Geartsje Douma, Reina&Greetje, Riemkje Pitstra en Mirjam van Houten ha prachtige nije ferhaaltsjes skreaun en Luuk Klazenga, Mirjam van Houten en Karin Poiesz ha dêr moaie yllustraasjes by makke. De ferhaaltsjes geane oer fan alles wat pjutten belibje kinne: oer blusse, wiet spuitsje en boatsje farre. Mar ek oer waskje, blomkes wetter jaan en fansels oer wetter út 'e loft: reinwetter. Der steane ek wer nije ferskes en opsisferskes yn it boekje en yn ’e midden sit in moaie fertelplaat oer Tomke op it wetter. Yn de Lês-mar-foar-wiken wurde de boekjes fergees útdield oan alle pjutten op de pjutte-opfangplakken en bernesintra. 

Tomke ferskynt net allinne yn it Frysk! De Stellingwarver Skrieversronte dielt dit jier ek wer in Stellingwerfske ferzje fan it Tomke-boekje út. Op it Bilt dielt Stichting Bildts Aigene  Biltske Tomke-boekjes út. En it Genoatskap foar ut Behoud van ut Franekers sil dit jier foar it earst in Franeker Tomke-boekje útdiele yn Frentsjer.

Meidwaan as pjutte-opfang

Alle pjutte- en berne-opfanglokaasjes yn Fryslân, en gastâlden dy't harren opjouwe om mei te dwaan, krije yn de wike fan 4 september de Tomke-boekjes besoarge. Tagelyk mei de Tomke-boekjes wurdt der ek in foarlêspakketsje útdield, om noch mear út de Lês-mar-foar-wiken te heljen. Dêryn sit ek in lesbrief mei foarlêstips by de ferhaaltsjes. Dy is ek hjir yn te sjen

Sjoch hjirûnder foar de ferspriedingslist. Wizigingen foar oar jier graach trochstjoere oan ynfo@tomke.frl. Bisto gastâlder en wolst oar jier ek meidwaan? Stjoer ek dan efkes in mailtsje mei dyn namme, adres en it tal bern datst opfangst (wy hantearje in minimum fan 8 bern).

Ferspriedingslist Tomke-boekjes

Feest yn de byb: dûnsje, sjonge en muzyk meitsje mei Tomke

Om de Lês-mar-foar-wiken hinne is it ek wer feest yn de biblioteek. Janneke Brakels sil sjonge en muzyk meitsje mei de pjutten en mei Willy van Assen fan Danswil kin der lekker dûnse wurde yn har nije foarstelling. Fansels is it Tomke-boekje yn de Lês-mar-foar-wiken ek wer fergees te krijen yn de biblioteken!

Programma Tomke-toer

Foarstellingen Tomke-toer

Nije útstjoeringen fan Tomke op TV

Yn septimber binne der wer hagelnije Tomke-útstjoeringen op ’e telefyzje. Dy binne te sjen yn it programma ‘Tsjil’, alle dagen fan 6.00-9.00 oere moarns by Omrop Fryslân. De ôfleveringen binne ek te finen op Tsjil.omropfryslan.nl. En lykas ferline jier binne op Tjitsfloch alle ferhaaltsjes en ferskes út it boekje wer te hearren!

Oare aktiviteiten

Foar alle aktiviteiten, ek dy foar de âldere bern, sjochst op de nije website: www.lêsmarfoar.frl