Kolofon

Opdrachtjouwer:

Afûk

Foarmjouwing en realisaasje:

Buro KLEI

Yllustraasjes:

Luuk Klazenga

Dizze webside is mei mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.