Foarlêsfideo's 2020

Yn 2020 wie de Fryske Foarlêswike oars as oars. Der koene gjin foarlêzers fan bûten op de pjutte-opfang en bernesintra komme te foarlêzen. Dêrom lêze bekende Friezen foar út it boekje fan Tomke: 'Ien, twa, los!'.

 

Raynoud Ritsma - Bûltsjeblaze

Riemkje Pitstra - Nei de gymnastyk

Foppe de Haan - Yana Yu is keepster!

Geartsje Douma - Wetter yn 'e eagen

Mirjam van Houten - Hurdrinne

Oebele Brouwer - Klaas

Jorrit Bergsma - Tomke fytst sels

Sybrand Buma - Op 'e wipwap

Alex de Jager - Rinne mei Jep

Fred Veenstra - Balje yn 'e gong

Sietske Poepjes - Hynsterride

Jeroen Gebben - Stuolledûns