Ferhaaltsjes foar pjutten, ynformaasje foar grutten!

Tomke belibbet mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane.

Mear oer Tomke

Krysttiid!

Sinteklaas en syn Piten binne werom nei Spanje. En dan stiet aansen samar kryst wer foar de doar! Bûten is it kâld, binnen lekker waarm. Krystbeam fersiere, kearskes oan... Gesellich!

Op de webside kinst fan alles fine oer it tema 'kryst'. Moaie kleurplaten, nifelwurkjes, wurdkaarten... Ek binne der Fryske krystferskes en is der in moai krystferhaaltsje fan Tomke. Fynst it allegear op dizze site, ûnder: Tomke foar thús!

Krijsto de Tomke
nijsbrief al?

Lit dyn mailadres achter en bliuw op ’e hichte fan it Tomke-nijs! 

Tomke spultsjes

Lês it temaboekje: 'Tiid foar Tomke!'

Yn nûmer 25 fan it Tomke temaboekje steane wer in protte ferhaaltsjes, ferskes, puzels en noch folle mear... 

Tomke temaboekje besjen

Tomke foar thús

Tomke wol de (Fryske) taalûntwikkeling fan pjutten op in boartlike wize stimulearje. Wolsto thús mei dyn pjut ek mei Tomke oan ’e slach? Dat kin hiel maklik mei de Tomke-materialen: ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, nifelwurkjes ... allegear hjir te finen!

Tomke foar thús

Tomke foar professionals

Wolsto as professional mei Tomke wurkje? Yn de Tomketeek fynsto allerhanne materialen om yn dyn groep mei it Frysk oan ’e slach te gean.

Mear ynfo